Ovo Obaveštenje o privatnosti objašnjava kako će lični podaci („Podaci“) koje vi navedete - a koje prikupi – IVECO S.p.A. („mi“, „nas“, „naš“ ili „Kompanija“) putem ove veb lokacije biti obrađeni u skladu sa primenjivim zakonima i propisima. Posvećeni smo zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

1. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Podaci koje možemo da prikupljamo, obrađujemo i čuvamo su sledeći:

Obično biste nam vi naveli te Podatke, ali u pojedinim slučajevima, možemo da prikupljamo Podatke o vama od trećih strana ili iz javne evidencije. Štitimo Podatke dobijene od takvih trećih strana u skladu sa praksama opisanim u ovom Obaveštenju o privatnosti.

2. KAKO KORISTIMO PODATKE

Možemo da obrađujemo prikupljene Podatke u sledeće svrhe:

Podaci se prikupljaju i obrađuju na osnovu ugovora i našeg izričitog i zakonitog interesa za obradu u okviru tačaka (i), (ii) i podležu vašoj izričitoj saglasnosti za marketinške svrhe detaljno objašnjene pod (iii), (iv). Imajte na umu da, ako ste dali svoju saglasnost, možete u bilo kom trenutku da je povučete.

Podaci mogu biti obrađivani elektronski u okviru IT sistema, i ručno, u papirnom obliku. Podaci će biti obrađeni i čuvaće se tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, osiguravajući bezbednost i poverljivost istih u skladu sa principima pravičnosti, zakonitosti i u skladu sa odredbama primenjivih zakona i propisa.

3. POSLEDICE NENAVOĐENJA PODATAKA

Davanje Podataka nikad nije obavezno. Međutim, ako ne date Podatke koji su neophodni za obezbeđivanje usluge ili proizvoda i koji su označeni kao obavezni, možemo biti sprečeni da vam obezbedimo potrebnu uslugu ili proizvod ili može doći do suboptimalnog obezbeđivanja potrebne usluge ili proizvoda. Sa druge strane, i ako ne navedete Podatke čije je navođenje označeno kao opciono, u svakom slučaju ćete moći da pristupite usluzi ili primite proizvod.

4. KAKO DELIMO VAŠE PODATKE

Mi smo deo CNH Industrial grupe, globalnog lidera u sektoru kapitalnih proizvoda. Podatke je moguće deliti i komunicirati sa našim filijalama i članicama CNH Industrial grupe, pouzdanim spoljašnjih strankama, dobavljačima usluge, ovlašćenim prodavcima i distributerima i poslovnim partnerima, koji se nalaze unutar i izvan Evropske unije, koji su pod određenom ugovornom obavezom i mogu da ih koriste isključivo radi ispunjenja svrha navedenih gore.

Podatke je moguće komunicirati trećim stranama kako bismo poštovali zakonske obaveze, radili na bezbednosti CNH Industrial grupe i zadržali je, zaštitili naša i prava svojine CNH Industrial grupe, reagovali na naloge javnih organa ili praktikovali naša prava pred sudskim organima.

5. KAKO PRENOSIMO VAŠE PODATKE

Da bismo obavljali aktivnosti obrade Podataka kao što je detaljno navedeno iznad, možemo da prenosimo Podatke u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP), uključujući čuvanje tih Podataka u digitalnim ili fizičkim bazama podataka kojima upravljaju subjekti koji postupaju u naše ime. Upravljanje bazama podataka i obrada Podataka ograničeni su u svrhe obrade i sprovode se u skladu sa primenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

U slučaju da se Podaci prenose izvan EEP, Kompanija će koristiti sve odgovarajuće ugovorne mere radi garantovanja adekvatne zaštite Podataka, uključujući – između ostalog – sporazume zasnovane na Standardnim odredbama o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija EU i koji su primenjivi na prenos ličnih podataka izvan EEP.

6. ZADRŽAVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Zadržavamo Podatke u našim sistemima i arhivama koliko je to vremenski potrebno kako bismo ispunili svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti uzimajući u obzir, kada je to primenjivo, zakonske i ugovorne zahteve.

Kada Podaci više nisu neophodni u svrhe za koje su obrađeni, Podaci se brišu ili čuvaju u obliku koji ne dopušta identifikaciju subjekata podataka, ukoliko nismo u zakonskoj obavezi ili nam je dozvoljeno da zadržimo te Podatke. Mi možemo nastaviti da čuvamo Podatke tokom dužeg perioda, ako je neophodno da zaštitimo naše interese povezane sa potencijalnom odgovornošću povezanom sa obezbeđivanjem usluga ili proizvoda ili obradom Podataka.

Podaci obrađeni u Marketinške svrhe biće zadržati sve dok ne povučete saglasnost i, u svakom slučaju, u skladu sa gorenavedenim principima i smernicama koje daju relevantni organi za privatnost u ovom smislu.

7. KONTROLER PODATAKA

IVECO S.p.A., sa sedištem na adresi via Puglia 35, Torino (Italija) je Kontroler Podataka koje prikuplja, obrađuje i čuva u okviru ovog Obaveštenja o privatnosti.

8. VAŠA PRAVA U VEZI SA PODACIMA

Možete da ostvarujete svoja prava kao što je definisano primenjivim zakonima i propisima, između ostalog ova:

Gorenavedena prava možete da ostvarite tako što ćete nas kontaktirati na sledeći način:

Ako nam pošaljete zahtev, možda će nam biti potrebne dodatne lične informacije o vama kako bismo proverili vaš identitet i kontaktirali vas, ako bude bilo potrebno. Ove informacije, zajedno sa drugim Podacima koje već posedujemo, biće zatim obrađeni tako da ispunimo vaš zahtev, kao što to nalaže primenjivi zakon. Gde je to potrebno, određene informacije mogu biti prenete drugim kompanijama unutar ili izvan CNH Industrial grupe koje postupaju kao obrađivači podataka vaših Podataka, kako bismo ispunili vaš zahtev. Vaši Podaci će biti obrađeni tokom vremena koje je neophodno za procenu i obradu vašeg zahteva, nakon čega će vaši Podaci biti arhivirani odgovarajući vremenski period kako bismo mogli da demonstriramo da je zahtev ispravno i blagovremeno obrađen.

9. AŽURIRANJA OVOG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Ovo Obaveštenje o privatnosti je ažurirano u maju 2018. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme izmenimo ili ažuriramo Obaveštenje o privatnosti kako bi ono održavalo zakonske zahteve koji se menjaju ili naše aktivnosti obrade. Svako ažuriranje ćemo objaviti na ovoj veb lokaciji i stupiće na snagu po objavljivanju. Podstičemo vas da periodično pregledate ovo Obaveštenje o privatnosti kako biste saznali kako štitimo vaše Podatke.